Mineralogical Society of Sweden

Svenska Mineralogiska Sällskapet

Exkursion till det Li-Ta-anrikade granitpegmatit-aplitsystemet i Bergby samt värdbergarterna i Hamrångesynklinalen

Lördag 5/6 2021

Svenska Mineralogiska Sällskapet organiserar en heldagsexkursion till den nyupptäckta litiumpegmatiten i Bergby samt dess välbevarade värdbergarter i den s.k. Hamrångesynklinalen

Hamrångeområdets låggradigt metamorfa och därför förhållandevis välbevarade ytbergarter (skiffrar, kvartsiter, felsiska till basiska metavulkaniter inklusive metabasalter med bevarade kuddstrukturer, etc.) är kända sedan ganska lång tid tillbaka och viss basmetall-brytning samt guldprospektering har också pågått i området. Efter ett fynd 2007 av ett mindre block med Li-pyroxenen spodumen och påföljande undersökningar och upptäckter är området också bekant för att hysa Li-Ta-anrikade granitpegmatiter.

Senare fältarbete och borrningar har bekräftat det senare med råge och idag finns flera undersökningstillstånd, främst på litium och tantal över området. Nya borrningar är dessutom under planering. Fynd i både block och häll har gjorts av inte minst spodumen och petalit. I mindre skala har flera olika fosfatmineral samt Nb-Ta-oxider påvisats i både block och borrkärna, och i det senare också Cs-silikatmineralet pollucit samt Li-fosfater tillhörande amblygonit-montebrasitserien; man kan idag därmed konstatera att det rör sig om ett högfraktionerat granitpegmatit-aplitsystem av så kallad LCT-typ (specifikt anrikat på Litium-Cesium-Tantal). Vi avser att samlas lördag morgon (0945) vid passande förstasamlingsplats norr om Gävle, för att därefter röra oss den sista biten mot Hamrångesynklinalen och dess granitpegmatiter. Återresa och hemkomst under kvällen.

 

Exkursionsledare: Magnus Leijd (Leading Edge Materials, United Lithium) och Karin Högdahl (Uppsala universitet).

ANMÄLAN: göres senast måndag 24/5, genom att anmäla sig till svenskamineralogiskasallskapet@gmail.com (med kopia till erik.jonsson@sgu.se ).

Exkursionen kommer – p.g.a. pågående corona-pandemi, vilket gör det omöjligt att samåka i hyrda minibussar etc. – att helt genomföras medelst ”egna” bilar där lämpligen enkom eventuella samboende el. likn., eller annars vaccinerade eller antikroppsbärare medföljer i respektive bil. SMS kommer inte att organisera samåkning. Alla intresserade måste anmäla sig och ett maxtak för antal bilar finnes av parkeringstekniska skäl; först till kvarn.

Ytterligare information kommer att gå ut till de som anmält sig.

Vi välkomnar både gamla och nya medlemmar!

Styrelsen för SMS

www.sweminsoc.se

Kontakt: Erik Jonsson (ordf.), erik.jonsson@sgu.se , svenskamineralogiskasallskapet@gmail.com

PÅMINNELSE om inbetalning av medlemsavgifter för 2021: många medlemmar har ännu ej betalat för året, och vi uppmanar er att snarast göra detta (särskilt om du vill delta)! 150 SEK, på PlusGiro 65 33 06-1

Kallelse till Svenska Mineralogiska Sällskapets (SMS) e-årsmöte 2021

Tid & plats: torsdagen den 25:e mars 2021, kl. 18:30 på Zoom

Efter det försenade och coronaanpassade digitala årsmötet för 2020 kommer vi nu att stadgeenligt kalla till ett nytt årsmöte, för 2021 i slutet av mars månad. Då mycket av mötesformalia i princip hanterades under mötet i december och inte mycket aktivitet genomfördes under det gångna verksamhetsåret så kan vi fokusera på ett intressant föredrag samt få höra om vad som händer inom ramarna för International Mineralogical Associations (IMA) verksamhet, inte minst av Dan Holtstam (NRM), som är svensk representant i CNMNC, kommissionen för nya mineral och mineralogisk nomenklatur. Vi erbjuder också ett intressant föredrag av Dr. Gavin Kenny, Naturhistoriska riksmuseet:

- Impact metamorphism in uranium-bearing minerals: putting ages on Earth's impact structures

..i vilket han berättar om sin forskning på mineralogiska förändringar och dateringar av mineral som påverkats av impakter (och andra kortlivade högenergetiska fenomen). Vi vill också flagga för (beroende på pandemiutvecklingen) vår avsikt att i början av juni genomföra en exkursion till den nyupptäckta litium- och tantalrika granitpegmatiten i Bergby och dess fascinerande och välbevarade ytvärdbergarter i den s.k. Hamrångesynklinalen. Därutöver hoppas vi kunna organisera ytterligare en exkursion under tidig höst samt ett temamöte under senhösten. Vill du veta mera om detta så glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2021!

Information om hur man ansluter till Zoom-mötet finns i det emailutskick ni har fått!

Alla medlemmar hälsas välkomna att delta!

SMS styrelse

Kallelse till Svenska Mineralogiska Sällskapets (SMS) e-årsmöte 2020

Tid & plats: torsdagen den 10:e december 2020, kl. 17:00 via Zoom

Efter coronapandemins härjningar och följande inställande av alla planerade aktiviteter kallar vi nu till ett digitalt årsmöte för 2020. P.g.a. mötets natur kommer det att koncentreras till de stadgefästa punkterna för att säkra verksamheten kommande år, 2021, då vi verkligen hoppas att vi skall kunna samlas kring både fysiska möten (om än troligen med distansering) samt exkursion(er). En sådan, som var planerad för juni detta år, var till den nyupptäckta litium- och tantalrika granitpegmatiten i Bergby och dess fascinerande och välbevarade ytvärdbergarter i den s.k. Hamrångesynklinalen. Om situationen förbättras hoppas vi istället kunna genomföra exkursionen 2021. Anslut till årsmötet via denna länk ni fått i utskicket via epost, har ni inte fått en länk kontakta någon i styrelsen.

 

Vi använder Zoom som är ett program där bild och ljud kan förmedlas över nätet, för till exempel föredrag eller möten. Du behöver inte installera någon mjukvara utan det räcker med att klicka på länken så kommer din dator att automatiskt kopplas till mötet. Om inte länken fungerar så kan du kopiera mötesadressen, alltså raden som börjar med "https://...." och klistra in det i valfri webläsare.

Alla medlemmar hälsas välkomna att delta

SMS styrelse

 

Medlemsavgifter: Medlemskap i SMS för 2021 kostar 150 SEK, att inbetalas på: PlusGiro 65 33 06-1. Om Du är osäker om Du betalat tidigare år eller ej, kontakta kassör Jörgen Langhof, jorgen.langhof@nrm.se

How impossible crystals came to Earth: A short history

av Luca Bindi

Torsdag 16 januari, kl. 19.00 William-Olssonsalen, Geovetarhuset (Y-huset), Stockholms universitet

Föredraget behandlar upptäckten av naturligt bildade kvasikristaller i meteoriter. Kvasikristaller är kristallina föreningar med "förbjudna" symmetrier (t.ex. femtalig rotation), och därmed avsaknad av fjärrordning. Luca Bindi är professor i kristallografi och mineralogi vid Florens universitet. Han var den som först upptäckte naturligt bildade kvasikristaller, och han har varit medförfattare till en lång rad av beskrivningar av nya mineral, bland annat från Sverige. Alla är välkomna!

FLINK-DAGEN 2019

SMS inbjuder alla medlemmar och övriga intresserade till årets
Flinkdag, ett tematiskt möte om deskriptiv mineralogi

Lördag 30 november 2019, kl. 13:00 – ca 17:00
Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm

Sällskapet avser att avhålla det femte mötet på temat deskriptiv mineralogi i vid bemärkelse. Mötena hålls på Naturhistoriska riksmuseet (NRM) i Frescati, Stockholm och har omfattat allt ifrån mineral- och samlarhistoria, nya mineral och nyfynd, lokalbeskrivningar och klassisk deskriptiv mineralogi tillägnat mineralsamlare, mineraloger och övriga intresserade! Som inbjuden gäst denna gång har vi nöjet att få presentera den brittiske geologen, mineralsamlaren och skribenten Roy Starkey. Han kommer att presentera två föredrag;

The Mineralogy of Scotland

samt

Herodsfootmine, Richard Talling and bournonite - a 19th Century Monopoly

Bland övriga föredragshållare märks bl.a. D. Holtstam (NRM), E. Jonsson (SGU och UU) A. Karlsson (NRM), J. Langhof (NRM) Nya mineral och mineralfynd i Sverige 2003 – 2019.

Mötet avslutas omkring 17-tiden. Efter mötet gör de som vill den korta resan in till Stockholms centralare delar för eftersits på lokal (bokning sker under mötet om så behövs).

Samling kl. 12:50 inne i huvudentrén till Naturhistoriska riksmuseet, där vi kommer att ledsagas till möteslokalen. OBS – viktigt att hålla tiden då insläpp endast kan ske av personal vid förutbestämd tid. Om problem uppstår ring Jörgen Langhof 08-5195 4076. Riksmuseet nås enklast med bil (parkering vid NRM eller Universitetet) eller kommunalt med T-bana till station Universitetet eller buss, t.ex. buss 50 från Odenplan till hållplats Naturhistoriska riksmuseet.

Välkommen!

Exkursion: Volfram och Molybdenskarn i Bergslagen

Den kritiska specialmetallen volfram är idag eftersökt och prospekteras och produceras från olika förekomsttyper världen över; ur ett europeiskt perspektiv har vi goda anledningar att se oss om efter nya lokala producenter, inte minst i spåren av tilltagande kinesisk råvarudominans. I Sveriges fall ligger de viktigaste historiskt producerande förekomsterna i den nordvästra delen av Bergslagen, ett område som också är fortsatt aktuellt för prospektering. Här var den sista volframgruvan i drift den i Yxsjöberg (stängd 1989).

En annan av de aktuella förekomsterna är den nu vattenfyllda Wigströmsgruvan (se bild ovan). De har alla det gemensamt att W-mineralisering uppträder knutet till skarn, med det viktigaste malmmineralet i form av i varierande grad powellitsubstituerad scheelit. Ursprunget till mineraliseringarna, vilka ofta också hyser bland annat koppar, molybden och vismut samt lokalt höga berylliumhalter, har diskuterats genom åren men tros idag främst vara knutet till metallfertila yngre graniter. Vi bjuder in till en exkursion som belyser och diskuterar dessa förekomster, deras bildningssätt, mineralogi, ålder och relationen till graniterna och mineraliseringarnas värdbergarter.

Exkursionsledare: Edward Lynch (SGU) och Erik Jonsson (SGU och Uppsala universitet).

Exkursionen gick av staplen Lördag-Söndag 7-8/9 2019.

Wigströmsgruvan, Foto: Erik Jonsson

Exkursion: Sörmländska malmer och Mineral

Lördag 15/6 2019

Den sydöstra delen av Bergslagen är i många fall mindre bekant än andra delar, men härbärgerar både en gång viktiga gruvor, områden med modern prospekteringspotential, liksom klassiska mineralogiska lokaler. I den del av sörmländska Bergslagen som kan kallas Åkers malmtrakt finns flera sådana förekomster i relativt högmetamorf svekofennisk vulkanosedimentär berggrund; järnmalmsgruvor som Skottvång (på bilden ovan) och Bredsjönäs med sina komplexa prehnitskarn, liksom karbonatstensförekomsten vid Kalkbro. Den sistnämnda lokalen var tidigt känd för sina kristaller av blå och rosa spinell, vilka under 1800-talet hade rykte långt utanför Sveriges gränser. Vi avser att avresa lördag morgon från Uppsala/Stockholm för att spendera dagen i Åkers malmtrakt, med hemkomst under kvällen.
Exkursionsledare: Erik Jonsson (SGU och Uppsala universitet) och Jörgen Langhof (Naturhistoriska riksmuseet).

ANMÄLAN: göres senast 31/5, genom att anmäla sig till svenskamineralogiskasallskapet@gmail.com (med kopia till erik.jonsson@sgu.se).

Vi planerar alltså att i första hand genomföra denna exkursion medelst egna bilar så vi uppmanar därför alla som kan att anmäla 1) deltagande, samt 2) om du kan ta passagerare; varifrån och hur många. Ersättning för bränsle sker direkt till bilägare/-förare vid privatbilsanvändning; om hyrbil används kommer totalkostnaden/person ej att överstiga 300 SEK. Ytterligare information kommer att gå ut till de som anmält sig.

Vi välkomnar både gamla och nya medlemmar! / Styrelsen för SMS

PÅMINNELSE om inbetalning av medlemsavgifter för 2019:
Väldigt många medlemmar har ännu ej betalat för året, och vi uppmanar er att snarast göra detta! 150 SEK, på PlusGiro 65 33 06-1 Om du är osäker på om du betalat eller ej - kontakta kassör Jörgen Langhof, jorgen.langhof@nrm.se

Kallelse till Svenska Mineralogiska Sällskapets (SMS) årsmöte 2019

Tid & plats: torsdagen den 28:e mars 2019, kl. 18:00 i Nordenskiöldsalen, Institutionen för geovetenskaper/Geohuset, Stockholms universitet (Frescati).

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna samt information om internationella mineralogiska aktiviteter (IMA, EMU, o.s.v.) och kommande aktiviteter inklusive exkursioner bjuder vi in till ett intressant och både petrologiskt och mineralogiskt exotiskt föredrag av Dr. Hannes Mattsson, tidigare vid ETH Zürich och nu VR-finansierad forskare vid Uppsala universitets institution för geovetenskaper:

Är världens enda aktiva karbonatitvulkan (Oldoinyo Lengai, Tanzania) verkligen unik?

Eftersits tillsammans med Geologklubben vid Stockholms universitet.

Alla medlemmar, befintliga liksom potentiella nya, hälsas varmt välkomna!

Styrelsen påminner även om att betala medlemavgiften.

Temamöte 2: Kritiska metaller och mineral

Tid & plats: fredag den 7:e december 2018 med start kl. 0930 i Hörsalen, SGU, Villavägen 18, Uppsala.

 

I samarrangemang mellan SMS, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Uppsala universitets (UU) Institution för geovetenskaper, och med stöd av EIT RawMaterials, (European Institute of Technology – en EU-institution för samverkan, utbildning, innovation och forskning på råmaterial) anordnas det även i år ett temamöte med föredrag om de idag alltmer omtalade och efterfrågade s.k. kritiska metallerna och mineralen. Förra årets möte mottogs med mycket stort intresse från olika håll, och vi hade heller inte möjligt att få med allt det vi kanske hade hoppats på. Följaktligen bygger vi på det mötet med ännu ett, även som förut öppet för en bred publik av intresserade.

 

Mötet är inriktat mot att ytterligare belysa potentialen i Sverige, och i viss mån den Fennoskandiska skölden, på de kritiska metallerna och mineralen. Detta temamöte kommer att lyfta fram bland annat wolfram, grafit, kobolt, gallium-germanium, samt de sällsynta jordartsmetallerna (REE). Se programmet till höger!

 

Alla medlemmar, befintliga liksom potentiella nya, hälsas varmt välkomna! SMS styrelse

Programme:

0900 Morning Coffee

0930-0935 Kaj Lax/SGU Welcome and opening of seminar day

0935-0945 Erik Jonsson/SGU-UU Introduction to the seminars and background to critical metals and minerals

0950-1010 Nikos Arvanitidis/SGU The SCRREEN project

1015-1035 Helge Reginiussen/SGU The FRAME project and Geo-ERA

1040-1100 Anders Hallberg/SGU Mining and extraction of critical raw materials in Sweden - outlook and future potential?

1105-1125 Anna Ladenberger/SGU Geochemistry of gallium, germanium and indium in Swedish till and soil – natural background concentrations and their potential for mineral exploration

1130-1230 Lunch

1235-1255 Edward Lynch/SGU Tungsten mineralization in western Bergslagen: insights from the Pingstaberg-Kalkåsen and Högberget-Wigström granite-skarn systems

1300-1320 Fredrik Sahlström/UU Light stable isotope constraints on Bastnäs-type REE mineralisation in Bergslagen

1325-1345 Nils Jansson/LTU The distribution, zonation and origin of cobalt endowment at Zinkgruvan, Bergslagen, Sweden

1350-1410 Olof Martinsson/LTU Diverse origin of REE occurrences in Norrbotten, northern Sweden

1415-1445 Coffe Break

1450-1510 Olav Eklund/Åbo Akademi University Potential flake graphite ores in Finland, utilization of graphene and applications (Project FennoFlakes)

1515-1535 Per Storm/EIT RM EIT RawMaterials: offering opportunities to work together for innovation and education

1540-1600 Erik Jonsson/SGU-UU Wrap-up and finish

Litium 200 år - Temamöte med exkursion

Petalit från Utö. Foto: Jörgen Langhof

SMS inbjuder alla medlemmar och övriga intresserade till att fira litiums 200-årsjubileum
med möte och föredrag samt exkursion till Utö med middag och övernattning


Torsdag 14 juni 2018, kl. 13:00 – ca 17:00
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, samt Fredag 15 juni - Lördag 16 juni på Utö


Firandet inleds med ett tematiskt möte på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Som
speciell huvudtalare har vi äran att gästas av mineralogen Dr. Edward S. Grew från University of Maine. USA. Ed är ett välbekant namn för många upptäckter av nya mineral och
mineralassociationer från världens alla hörn, liksom sitt fokus på mineral med svåranalyserbara lätta element, och på senare år mineralutveckling över geologisk tid (i samarbete med Robert Hazen). Han har bland annat också varit redaktör för de mycket
välsedda Reviews in Mineralogy-volymerna om bor och om beryllium, och kommer här passande nog att presentera en pågående studie om Lithium mineral evolution and ecology
Bland övriga föredrag kommer vi att ha presentationer om bakgrunden till fyndet på Utö, alltså om Utös geologi, Svenska förekomster av Li-mineral, norska förekomster av Limineral,
historiska aspekter på upptäckten av litium och associerade mineralogiska
undersökningar, med mera!

Jubileumsexkursion till Utö, 15 - 16/6: I samband med jubileet organiserar vi också en tvådagarsexkursion till Utö, vaggan för fynden som gav upphov till upptäckten! Första dagen avslutas med middag och föredrag "J. Berzelius and J. A. Arfvedson - The
Discovery of Lithium” av Jan Trofast, ordförande i Berzeliussällskapet. Middag och övernattning sker på Utö Värdshus. Anmälan är obligatorisk för deltagande i exkursionen, då vi också behöver veta om du avser att ha middag och övernattning. Priset beräknas till 1760 SEK/person för boende + frukost, samt fyrarättersmiddag. Kostnad för dryck tillkommer. OBS – anmälan görs senast 31/5 till Jörgen Langhof jorgen.langhof@nrm.se

För mötet 14/6 gäller samling kl. 12:45 i Lilla hörsalen invid restaurang Fossilen på nedre plan Naturhistoriska riksmuseet (skyltat från huvudentrén). Vid frågor kontakta Jörgen Langhof 08-5195 4076 alt. jorgen.langhof@nrm.se

 

Årsmöte 2018-03-22

Figur ifrån Majka et al., 2014

Tid & plats: Torsdagen den 22:a mars 2018, kl. 18:00 i Hörsalen, SGU, Villavägen 18,
Uppsala.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgarna bjuder vi in till ett intressant och högaktuellt föredrag av Iwona Klonowska, nydisputerad vid Uppsala universitets institution för geovetenskaper, om: Microdiamonds in the Seve Nappe Complex,
Scandinavian Caledonides

Efter mötet samlas de som så vill för eftersits i centrala Uppsala
Alla medlemmar, befintliga liksom potentiella nya, hälsas varmt välkomna!
/ SMS styrelse